casa Paciurea
carrer Viitorului, núm. 94, sector 2
Bucarest
1906

Execució
Talvez PACIURA ?

1906 : habitatge unifamiliar
2003 : habitatge plurifamiliar

A la planimetría general en forma d’L destaca un cos principal orientat cap al sud, que disposa d’un soterrani, planta baixa i un pis; i un cos secundar a la part est, on es troben els annexes, amb la mateixa disposició vertical. A l’eix del cos principal hi ha l’entrada de la casa del propietari —potser el promotor de la construcció. El nom figura en un tauler, al vestíbul del cos principal. Façana interessant, que té elements de suport de la marquesina de l’entrada i del balcó de fusta amb interessants formes de l’Art Nouveau. Alguns elements, com per exemple el ràfec i la marquesina situada sobre de l’entrada, mostren una influència de l’estil neoromanès.

Materials: maó, pedra, revestiment lliscat amb argamassa de calç, estucat, fustatge aparent

Tècniques: mur de maçoneria portant amb sòls de fusta, carcassa de fusta, coberta de coure

Influències: Art Nouveau occidental

Context urbà: l’edifici està situat en un antic carrer de Bucarest amb caràcter residencial que unia la plaça Gemeni amb Soseaua Stefan cel Mare; està alineat amb el carrer al costat oest i la façana de la part sud dóna a un pati per on s’entra