casa NEUHAUSZ
plaça de Victòria, núm.4
Timisoara
1912

Arquitecte
László SZEKELY

Edifici representatiu amb espais comercials a la planta baixa Edifici realitzat d’acord amb les regles de l’academicisme, amb un eix de simetria remarcat per un volum en ressalt, situat a l’eix de la façana, cobert amb un bonic teulat de xapa de coure amb relleus. A sobre s’hi alça, immens, un frontó circular, l’eix del qual està remarcat per una finestra vertical que acaba en semicercle. La barana del segon pis i, també, el tall de l’arc que hi ha més amunt fan referència a l’arquitectura de Lechner.

Materials: maó, fusta, metall (coure), arrebossat i teula.

Tècniques: mur de maçoneria portant, pisos (probablement) de formigó sobre bigues metàl·liques, coberta amb estructura de fusta i teula i parcialment de xapa de coure i façana arrebossada amb decoracions d’estucat.

Influències: eclecticisme, Sezession i Art Nouveau hongarès.

Context urbà: a la part oest de la plaça de Victòria