palau LÖFFLER
plaça de Victòria, núm. 1a - b
Timisoara
1912-1913 ?

Arquitecte
LÖFFLER i fills ?

Edifici representatiu amb espais comercials a la planta baixa Les façanes dels extrems són les parts més impressionants de l’edifici; acaben amb un frontó sobre el qual es recolzen dos volums que sorgeixen de la tribuna. A la part superior de les façanes, sota un motiu amb finestres ovalades, dos grups estatuaris flanquegen cada tribuna i confereixen monumentalitat al conjunt.

Materials: maó, fusta, revestiment lliscat, metall, escames de fibrociment i xapa metàl·lica.

Tècniques: mur de maçoneria portant, pisos amb petites voltes de formigó sobre bigues metàl·liques, coberta amb estructura de fusta recoberta d’escames de fibrociment i xapa metàl·lica, façanes arrebossdes i decoracions d’estucat.

Influències: eclecticisme, Sezession i Art Nouveau hongarès.

Context urbà: ubicat a l’extrem nord —cap al Teatre Nacional— de la part est de la plaça de Victòria.