Casa Cruañas
Pujada del Castell, 7
Figueres
1915

Arquitecte
Llorenç ROS i COSTA

Habitatges, baixos comercials.

Casa de planta baixa i tres pisos, en un parcel•la estreta, entre mitgeres, situada en el centre urbà. Es tracta d’un habitatge amb baixos comercials de la tipologia i del sistema constructiu tradicionals a l’època, on allò que destaca i l’inclou dins del Modernisme és la façana, tant pels aspectes purament decoratius com per la composició i certs aspectes constructius de les obertures. Malgrat la transformació de la planta baixa, el cos de l’edifici conserva tot l’interès com a exponent d’un Modernisme que basa la seva força expressiva en el color, en l’estètica de les tècniques constructives del maó i en l’ús de materials i tècniques com ara l’esgrafiat, la ceràmica i el ferro forjat, que es complementen perfectament els uns amb els altres. Pel que fa a la composició de la façana, en destaca la unió dels balcons de la primera i la segona planta —mitjançant els brancals del balcó inferior que es converteixen en mènsules del superior— per crear un element central, que es converteixi en focus d’atracció, flanquejat per les dues finestres del tercer pis. Aquest recurs compositiu s’acompanya d’un tractament estilísticament modernista de l’esquema compositiu bàsic del llenguatge clàssic tradicional: impostes i sòcols per marcar la divisió dels pisos, senyalització del límits verticals de la façana, cornisa superior i brancals i llindes per emmarcar les obertures. És essencial l’esgrafiat amb decoració vegetal que cobreix la façana, com un fons de color en què destaquen les obertures amb els brancals-mènsules i les falses llindes triangulars o frontons, que exploten les possibilitats expressives de la construcció del maó, com també ocorre a les pilastres de l’ampit del terrat. També juguen un paper essencial la decoració de trencadís monocrom dels timpans de les falses llindes i les peces ceràmiques amb decoració vegetal i floral dels timpans i de les pilastres de l’ampit del terrat. Per últim, cal esmentar el trencadís policrom que cobreix la cornisa i les baranes de ferro forjat dels balcons amb decoració de fulles i flors.

Bé Cultural d'Interès Local (P.E.P. del centre històric de Figueres)