Casa Galter
c. Sant Pau, 31
Figueres
1901

Arquitecte
Josep AZEMAR i PONT

1901 : Habitatge
2003 :
Habitatge, baixos comercials

Casal entre mitgeres amb jardí posterior al centre de Figueres. Construït segurament a l’últim quart del segle XIX, Josep Azemar reformà tant l’interior com la façana. El cos situat a la dreta amb la tribuna i la torre amb coberta de teula vidrada són el que més destaca d’aquest edifici i el que li proporciona una important presència urbana. Igual que altres edificis d’aquest arquitecte, presenta un caràcter eclèctic, en aquest cas amb referències al llenguatge clàssic, tot i que també té elements modernistes. La tribuna amb la fusteria i el balcó situat a sobre són els elements de més interès i de més caràcter modernista, amb les baranes de ferro forjat del balcó i de la tribuna; en el primer cas, amb decoració floral i en el segon, amb formes sinuoses en “fuetada”. També cal mencionar las parts superiors de la fusteria, a manera de mènsules amb decoració floral. Per últim, cal destacar les mènsules de les cornises i de sota la tribuna, amb decoració floral, així com l’ús de teula vidrada a la coberta de la torre.


Bé Cultural d'Interès Local (P.E.P del catàleg d'edificios de Figueres)