Casa Gustà
plaça del Sol, 10
Figueres
1926

Arquitecte
Jaume GUSTÀ i BONDIA

Habitatge, baixos comercials.

Casa de planta baixa, pis i golfes i jardí posterior, entre mitgeres davant d’una plaça; el local dels baixos està actualment ocupat per un bar. Allò que destaca i porta a incloure-la dins del Modernisme és la façana, per la decoració, color, materials i certs elements constructius. A la façana, de composició simètrica, destaca la tribuna central –element usat freqüentment en el Modernisme-, flanquejada por dues finestres. La tribuna conté elements ceràmics com rajoles i peces en relleu amb motius florals; de les finestres cal fer menció de la decoració de la zona de la llinda, que conté una peça ceràmica amb relleu floral similar a les de la tribuna, i de la interesant barana de ferro forjat corbat i amb flors de planxa metàl•lica. L’esgrafiat de fons amb motius vegetals i florals, a la planta noble i a l’àtic o golfes, és l’altre element d’interès d’aquesta casa, que es complementa perfectament amb la tribuna i les finestres. Finalment, cal destacar el perfil característic de la barana del terrat així com la reixa de ferro forjat de la part superior de la porta. Tot i que aquesta casa parteix d’una composició clàssica, amb cos principal i àtic amb cornisa separats per impostes, i conté elements com les mènsules sota la cornisa, les obertures de ventilació, les columnetes, capitells i arcs trilobats de la tribuna, les mènsules sota la tribuna, la decoració de remat de la tribuna i el tractament de la planta baixa, d’un caràcter classicista o neogòtic, la importància del color, l’esgrafiat, la ceràmica, el tractament del ferro forjat i la unitat arquitectònico-decorativa que s’aconsegueix amb tots aquests recursos ornamentals confereixen a l’edifici un caràcter clarament modernista. Artiste : Emili Blanch Bartolomé, esgrafiats

Bé Cultural d'Interès Local (P.E.P del catàleg d'edificios de Figueres)