Casa Juez
c. Colón, 24 / Pi i Margall, 34
Figueres
1919

Arquitecte
Ricard GIRALT i CASADESÚS

Habitatge unifamiliar de planta baixa i un pis situat en una parcel•la en cantonada de l’eixample del segle XIX de la ciutat, format per illes dividides en parcel•les llargues i estretes, amb jardí a la part posterior. L’edifici actual és una reforma d’una casa anterior, amb façana principal al carrer del costat estret de la parcel•la i façana lateral amb tractament de mitgera, tal com era habitual a l’època. L’arquitecte, aprofitant la situació en cantonada, va transformar la façana testera en la façana principal, traslladant la porta, obrint tres eixos d’obertures i concentrant aquí tota la càrrega decorativa. A la façana antiga, es va limitar a tapiar les obertures i a dotar-les d’una certa decoració similar a les noves però més senzilla. Amb la construcció d’una torre d’un pis d’alçada a la cantonada i un cos també d’un pis i una tribuna a l’altre extrem de la façana llarga, dóna a la casa rellevància volumètrica i la fa destacar respecte les construccions veïnes. En una reforma de 1934, s’afegeix la galeria que dóna al jardí. Es pot apreciar la diversitat de la forma i tractament de les finestres. Finalment, el jardí desapareix i només queda una terrassa a l’alçada del primer pis quan es construeix un garatge. La casa destaca en el seu entorn urbà gràcies a la volumetria, amb la torre de la cantonada i el cos més alt a l’altre extrem. Aquesta part de la façana és la més interessant de la casa pel tractament de les obertures. Els elements decoratius, que ressalten sobre un fons blanc, són pocs: maó estucat en vermell per a estructures de balcons, baranes i columnetes i per a cornises; rajola de València i ceràmica decorativa aplacada en punts singulars com ara llindes o arcs d’obertures, fris superior de la torre i cos alt; teula vidrada a la torre i al teuladet; ferro forjat decoratiu en alguns punts de la barana. La decoració es disposa per a remarcar les parts superiors, cornises, remats, baranes, ràfec de la torre, que juguen amb el vermell en contrast amb el blanc; i sobretot al voltant de les obertures, disposades en grups segons els eixos. Les diferents obertures situades en el mateix eix s’unifiquen amb la decoració: llinda de l’obertura superior, element d’unió entre les obertures (balcó, teuladet, tribuna), llinda de l’obertura inferior. Cada grup d’obertures té una decoració diferent, tot i que feta a partir d’uns pocs tipus d’elements.

Bé Cultural d'Interès Local (P.E.P del catàleg d'edificios de Figueres)