Casa Mallol
plaça Catalunya, 12
Roses
1906

Arquitecte
Joan MARÉS

1906 : Habitatge
2003 :
Ajuntament

Edifici entre mitgeres situat en un passeig davant del mar, a Roses, actualment destinat a Ajuntament. És un edifici de planta baixa i dues plantes pis, la primera a mode de principal i la segona, que insinua la planta d’obertures corregudes d’origen medieval que hi solia haver sota la coberta, que aquí consisteix en un terrat. A l’alçat, creant una composició asimètrica, es distingeix el cos a la dreta, amb l’entrada, una tribuna a la planta principal i un coronament de formes corbes i decoració en relleu de formes vegetals i flors. En aquest edifici, trobem també relleus amb decoració floral i vegetal als capitells i a la part superior de les obertures, al coronament de la tribuna i al fris a mode d’imposta a l’altura del segon pis. A més, cal esmentar les baranes de ferro forjat de les finestres de la planta baixa, del balcó corregut de la planta principal i de les obertures de la tribuna, amb formes corbes i decoració floral. A l’interior de l’edifici, també hi ha una interessant decoració modernista, a base de decoració floral, en esgrafiats, vidrieres, etc. El més interessant d’aquest edifici d’influència Art Nouveau i de certs detalls sezessionistes, pel seu caràcter geomètric, són, precisament, els elements decoratius: relleus florals i ferro forjat.