Casa Gispert Saüch
Gran Via de Jaume I, 66
Girona
1921

Arquitecte
Rafael MASÓ i VALENTÍ

Habitatge, baixos comercials.

Habitatge unifamiliar amb comerç i accés rodat a la planta baixa, dues plantes pis i golfes, situat en un solar en cantonada en una zona en ple desenvolupament com a zona de prestigi. Destaca àmpliament en el seu entorn urbà. La façana mostra la influència vienesa. Masó realitza un exercici compositiu que situa tot l’interès a la cantonada, que s’obre i permet la col•locació d’un balcó o terrassa amb barana de jardineres ceràmiques a la primera planta, que continua amb una gran finestra al segon pis, enllaçada amb l’obertura inferior mitjançant un revestiment ceràmic que finalitza amb una petita jardinera revestida de ceràmica en forma d’ampit a la finestra superior. Les golfes obertes ajuden a desplaçar l’atenció cap a la cantonada —un cop més apareix el tema de les golfes amb obertures corregudes a tota la planta— amb coberta de plaques de fibrociment, material industrial nou en aquella època. A la composició de la façana s’utilitza ceràmica blanca, blava i groga, pedra a la planta baixa i a la zona superior. La composició emfatitza la verticalitat de les obertures. Altres elements que cal tenir en compte són els llaços en forma de cordó i les baranes de ferro dels balcons. Cal esmentar el vestíbul, amb interessants revestiments ceràmics. Aquest edifici presenta una certa al•lusió a elements tradicionals i se situa a la línia de l’arquitectura europea més significativa del moment. Pertany al període més creatiu de l’autor. És una obra important per entendre l’evolució de l’autor i del Noucentisme a Girona.

Bé Cultural d'Interès Local (P.E.P. del patrimoni de Girona)