Casa Bonada
c. Progrés, 7
Ripoll
1912

Arquitecte
Joan RUBIÓ i BELLVER

Habitatge.

Casa urbana de planta baixa i dos pisos, situada a l’eixample de Ripoll, amb jardí lateral ocupat actualment per un garatge. Els murs són de pedra vista, amb aparell rústic amb un buscat efecte decoratiu. Les plantes principals són la planta baixa i la primera planta, mentre que la segona està tractada com un remat, amb una sèrie de finestres seguides d’arcs de mig punt, que reinterpreten les característiques de les cases medievals, les quals deixaven l’última planta semioberta amb la finalitat de conservar els aliments i millorar el confort de la planta on es vivia. Aquest edifici remarca volumètricament la cantonada amb el jardí, mitjançant una torre d’un pis més i una tribuna poligonal just a l’angle. El conjunt recorda un castell medieval, amb torre i merlets. L’autor fou col•laborador de Gaudí, de qui se’n nota la influència en el tractament de les possibilitats expressives de la pedra.