Hotel "Jassedé"
Carrer Chardon Lagache, 41
16° ardt / Paris
1893

Arquitecte
Hector GUIMARD

És una casa unifamiliar, amb la façana principal ritmada per les obertures. Al segon pis, tres obertures d’arc de mig punt se succeeixen per marcar una progressió, són una materialització de l’escala interior. Al pis superior, les obertures presenten la mateixa disposició, aquesta vegada amb formes rectangulars molt fines.

Protecció monument històric 1980: façades et toitures du bâtiment principal et du bâtiment annexe; portail d' entrée; mur de clôture